Postanowienia Wstępne

 1. Organizatorem spotkań (…)  jest Network Business Club Sp. z o.o., (dalej NBC) z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000731014, NIP: 7010821570, REGON: 380162946.
 2. Zgodnie z Regulaminem członkostwa, NBC skupia podmioty na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców w grupach biznesowych, a każdy Członek Grupy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Opłaty

 1. Istnieje opłata wpisowa oraz składka członkowska zgodnie z Regulaminem członkostwa.
 2. W przypadku każdoczesnego uczestnictwa w śniadaniu biznesowym organizowanym przez NBC uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 50 zł netto celem pokrycia serwisu restauracyjnego i opłat manipulacyjnych. 
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za śniadanie biznesowe, chyba że znajdują się one w ofercie danego spotkania/szkolenia. 
 4. Płatność za szkolenie/spotkanie odbywa się zgodnie z określonymi w wydarzeniu warunkami (kartą kredytową lub gotówką). Opłaty można dokonać za pośrednictwem serwisu (…), lub bezpośrednio przed spotkaniem (gotówką bądź za pomocą terminala płatniczego) w którym uczestnik wyraził chęć uczestnictwa. 
 5. Wyrażenie zgody na uczestnictwo to umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na uczestnictwo w śniadaniu (…) i zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych Uczestnika Niezarejestrowanego. Oznacza to, że przystępując i uczestnicząc w Śniadaniu w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, Uczestnik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Uczestnika Niezarejestrowanego jego danych osobowych, które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Uczestnikiem Niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania Uczestnika Niezarejestrowanego o wynikach reklamacji
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem lub uczestnictwem jest Network Business Club Sp. z o.o., (dalej NBC) z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000731014, NIP: 7010821570, REGON: 380162946.
 7. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu uczestnictwa w ww. Spotkaniu śniadaniowym  oraz z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Network Business Club Sp. z o.o. co oznacza w szczególności:
  • a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu korzystania przez niego z Ofert Network Business Club Sp. z o.o.
  • b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu uczestniczenia przez niego w klubach specjalnych i innych aktywnościach, po uprzednim wyrażeniu wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności; w takim wypadku dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu wskazanym każdorazowo w takim Regulaminie, na który Uczestnik wyrazi uprzednio zgodę,
  • c) prowadzenie badań statystycznych,
  • d) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Network Business Club Sp. z o.o.
  • e) rozpatrywanie reklamacji,
  • f) ewentualny kontakt z Uczestnikiem w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż premie zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom.
 8. Uczestnik wypełniając zgłoszenie podaje dane osobowe. Podanie przez Uczestnika danych wskazanych w zgłoszeniu uczestnictwa oznaczonych jako wymagane jest konieczne do zawarcia umowy w zakresie udziału i przeprowadzenia spotkana. Brak podania danych uniemożliwi złożenie zgłoszenia i jego realizację, a także uczestnictwo. Uczestnij ponosi odpowiedzialność za poinformowanie Uczestników o fakcie, celu i zakresie udostępnienia ich danych osobowych do NBC. 
 9. Dane osobowe wskazane w zgłoszeniu będą przetwarzane przez NBC wyłącznie celu realizacji tego zgłoszenia, świadczenia usługi objętej zgłoszeniem oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), windykacji wewnętrznej i zewnętrznej i realizacji reklamacji. NBC może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach administratora danych, jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów oraz badanie satysfakcji. 
 10. Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z uczestnictwem jest Network Business Club Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000731014, NIP: 7010821570, REGON: 380162946
 11. Network Business Club Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000731014, NIP: 7010821570, REGON: 380162946 dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń. Network Business Club Sp. z o.o., nie przetwarza i nie powierza do przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską, a w przypadku, gdy byłoby to niezbędne Network Business Club Sp. z o.o., zapewni, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, które zapewniają adekwatność ochrony. 
 12. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres realizacji usługi objętej zgłoszeniem, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, nie dłuższy jednak niż okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości. Dane osobowe członka Network Business Club Sp. z o.o., i osób go reprezentujących będą przechowywane tak długo jak pozostaje on członkiem Network Business Club Sp. z o.o.,, a po zakończeniu członkostwa przez okres wymagany prawem, nie dłuższy jednak niż okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości.
 13. Network Business Club Sp. z o.o., respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 
  • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, 
  • prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia 
  • i zmiany, 
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
  • prawo do przenoszenia danych, 
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 14. Wobec przetwarzania danych przez Network Business Club Sp. z o.o.,, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a z chwilą jego powołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie […].