Postanowienia Wstępne

Organizatorem Network Business Club (dalej NBC) jest Network Business Club Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskiej 142A, 02-305 Warszawa, KRS 0000731014, NIP: 7010821570, REGON: 380162946.
NBC zrzesza przedsiębiorców, gromadząc ich w grupach biznesowych na zasadzie płatnego członkostwa rocznego.
Każdy Klubowicz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Kodeks Etyki NBC

Etyka w biznesie to jedna z najważniejszych wartości, jakimi kierujemy się w naszej organizacji. Poniżej podstawowe zasady, obowiązujące Klubowiczów NBC:

 1. Dostarczam usługi i produkty wysokiej jakości zgodnie z cenami, jakie przedstawiłem.
 2. Jestem wiarygodny w stosunku do innych Klubowiczów mojej Grupy biznesowej.
 3. Jestem rzetelny i wiarygodny w stosunku do klientów i kontrahentów, którzy zostali mi zarekomendowani.
 4. Posiadam postawę wspierającą zarówno do poszczególnych Klubowiczów, jak i całej organizacji NBC.
 5. Jestem otwarty na nowe kontakty i nową wiedzę, którą mogę zdobyć.
  Przestrzegam odpowiednich dla mojej branży zasad etyki.

W przypadku braku przestrzegania zasad etyki lub rażącego działania na niekorzyść innych przedsiębiorców zgromadzonych w NBC, władze grupy tzn. Zarząd lub Rada Klubowiczów, mają prawo usunąć danego Klubowicza, tym samym zwalniając wakat na jego branżę.

Zasady NBC

 1. Tylko jedna osoba z danej branży może dołączyć do Grupy NBC. Wybierana kadencyjnie Rada Klubowiczów podejmuje najważniejsze decyzje, wykluczając ewentualne konflikty branży. W sytuacjach nierozstrzygniętych decyzję ostateczną podejmuje Dyrektor NBC.
 2. Klubowicze reprezentują swój główny biznes, a nie pracę dorywczą.
 3. Spotkania trwają 90 minut. Klubowicze zobowiązani są przyjeżdżać na czas i zostawać do końca spotkania.
 4. Klubowicz danej grupy może odwiedzić inną grupę NBC po uprzednim potwierdzeniu zaproszenia.
 5. Obecność jest dla grupy kluczowa. W przypadku nieobecności Klubowicze starają się zorganizować zastępcę.
 6. Klubowicze NBC zobowiązują się do przekazywania wartościowych rekomendacji oraz zapraszania Gości do swojej Grupy biznesowej. Klubowicze każdej z grup mogą ustalić samodzielnie minimalną liczbę rekomendacji i liczbę zaproszonych gości.
 7. Gość może odwiedzić Grupę maksymalnie 2 razy.
 8. Każdy z członków grupy zobowiązany jest do poinformowania o potencjalnym konflikcie interesów w momencie, kiedy aplikuje nowa osoba do grupy.
 9. W przypadku nieprzestrzegania przez danego uczestnika zasad NBC Rada Członkowska może, według własnego uznania, wprowadzić okres naprawczy, uwzględniając zachowanie uczestnika w biznesie oraz jego zaangażowanie wobec Grupy.
 10. Wszyscy nowi uczestnicy NBC zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu dla nowych członków w ciągu 90 dni od daty przyjęcia do Grupy. Szkolenie ma charakter wprowadzający do systemu NBC oraz systemu Polskiej Waluty Zielony.
 11.  Zarząd grupy NBC jest wybierany kadencyjnie na 6 miesięcy. Raz wybrany zarząd może pełnić swoje funkcje maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu.
 12. Zastępcą Klubowicza NBC nie może być inny Klubowicz tej samej grupy NBC.
 13. W razie problemów z danym Klubowiczem lub naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, Rada Klubowiczów może według własnego uznania:
 1. Podstawą wykreślenia z Grupy są w szczególności: 
 1. W skład zarządu mogą wchodzić Klubowicze grupy NBC, którzy są aktywni oraz wywiązują się z zasady zastępstwa.
 2. Zasady mogą się zmienić. Wszystkie proponowane zmiany muszą zostać przeanalizowane i zaakceptowane przez Radę Doradczą i Dyrektorów regionalnych.
 3. Wszyscy nowi Klubowicze NBC zobowiązani są wziąć udział w szkoleniu dla nowych uczestników w ciągu 90 dni od daty przyjęcia do Grupy NBC. Szkolenie ma charakter wprowadzający do systemu NBC oraz Polskiej Waluty Zielony. Brak wzięcia udziału w szkoleniu może skutkować usunięciem z Grupy.
 4. Każdy z Klubowiczów NBC ma możliwość przedstawienia 10 minutowej prezentacji na temat swojego biznesu raz na 6 miesięcy uczestnictwa w Grupie.
 5. Pełnienie funkcji Zarządu Grupy wymaga podpisania umowy dla Zarządów oraz przejścia szkolenia dla osób funkcyjnych w NBC.
 6. W przypadku prawidłowego wywiązywania się z obowiązków Członka Zarządu istnieje możliwość przedłużenia funkcji w Zarządzie na kolejną kadencję.

Zasady administracyjne

 1. Obowiązuje opłata wpisowa oraz składka członkowska. Członkostwo opłaca się za rok z góry. Opłata członkowska uwzględnia udział w NBC oraz składkę uczestnictwa w systemie Polskiej Waluty Zielony.
 2. Brak chęci korzystania z systemu Polskiej Waluty Zielony w ramach członkostwa NBC nie powoduje zmniejszenia kwoty członkowskiej.
 3. NBC może otwierać Grupy w każdym mieście, miejscowości lub społeczności, w której są ludzie zainteresowani rozwijaniem biznesu poprzez rekomendacje oraz spotkania networkingowe.
 4. Składka członkowska na kolejny rok powinna zostać opłacona 30 dni  przed końcem członkostwa w roku bieżącym. Składki członkowskie opłacone tuż przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma nastąpić przedłużenie są uznawane za spóźnione i wiążą się z naliczeniem opłaty wpisowej. 
 5. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Na indywidualną prośbę Klubowicza Rada Członkowska może rozpatrzyć zawieszenie jego członkostwa w NBC. Zawieszenie członkostwa w NBC nie jest równoznaczne z zawieszeniem udziału w systemie Polskiej Waluty Lokalnej Zielony.
 6. Składki nie mogą być przenoszone z osoby na osobę, chyba że dotyczą tej samej firmy.
 7. Członek starający się o przeniesienie do innej Grupy musi złożyć nową, w pełni uzupełnioną aplikację członkowską do Rady Członkowska nowej Grupy, do której chce się przenieść. Kandydat powinien wnieść również minimum roczną składkę członkowską. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Radę Członkowską, okres  składki członkowskiej ważnej w ramach certyfikatu jest wliczany do okresu nowego członkostwa.

Opłaty

 1. Klubowiczów obowiązują opłata wpisowa oraz składka członkowska.
 2. Członkostwo opłaca się za rok z góry.
 3. Opłata członkowska uwzględnia udział w NBC oraz składkę uczestnictwa w systemie Polskiej Waluty Zielony.
 4. Okres składki członkowskiej liczony jest od momentu przyjęcia do Grupy aktywnej lub od momentu aktywowania Grupy tworzącej się.
 5. Opłata wpisowa oraz pierwsza opłata członkowska winny być uiszczone nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia deklaracji przystąpienia do Grupy.
 6. Brak wykonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni zwalnia rezerwację na branże do Grupy, do której aplikuje Klubowicz.
 7. Aktualne stawki opłaty wpisowej oraz członkowskiej są dostępne u Skarbnika Grupy.
 8. Brak chęci korzystania z systemu Polskiej Waluty Lokalnej Zielony w ramach członkostwa NBC nie powoduje zmniejszenia składki członkowskiej.
 9. Składka członkowska powinna zostać opłacona 30 dni przed końcem członkostwa. Składki członkowskie opłacone przed pierwszym dniem miesiąca, w którym ma nastąpić przedłużenie są uznawane za spóźnione i powodują naliczenie opłaty wpisowej.
 10. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 11. Na prośbę Klubowicza do rozpatrzenia indywidualnego można zawiesić członkostwo w NBC. Zawieszenie członkostwa w NBC nie jest równoznaczne z zawieszeniem udziału w systemie Polskiej Waluty Lokalnej Zielony.
 12. Składki nie mogą być przenoszone z osoby na osobę, chyba że dotyczą tej samej firmy.
 13. Składka członkowska jest zwracana w przypadku negatywnej decyzji co do przyjęcia danej osoby do Grupy w ciągu 14 (czternastu) dni.
 14. Członek starający się o przeniesienie do innej Grupy musi złożyć nową, w pełni uzupełnioną aplikację członkowską do Rady Klubowiczów nowej, wybranej przez siebie, Grupy NBC. Kandydat powinien wnieść również minimum roczną składkę członkowską. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Radę Klubowiczów, okres składki członkowskiej ważnej w ramach certyfikatu jest wliczany do okresu nowego członkostwa.
 15. Poza opłatami członkowskimi występuje opłata za udział w spotkaniu NBC oraz szkoleniach NBC – jest ona indywidualnie ustalana przez każdą Grupę NBC oraz Dyrektorów NBC.
 16. NBC może otwierać Grupy w każdym mieście, miejscowości lub społeczności, w której są ludzie zainteresowani rozwijaniem biznesu poprzez rekomendacje oraz spotkania networkingowe.

Rekomendowane zachowania

 1. Każdy z Klubowiczów NBC podczas każdego spotkania powinien posiadać Pin NBC oraz Badge (identyfikator) NBC, dzięki którym Klubowicze odróżniają się wśród gości.
 2. W przypadku zagubienia Pinu lub Badga (identyfikatora) istnieje możliwość zakupienia ich w sklepie NBC.
 3. Każdy z Klubowiczów jest gospodarzem spotkania i powinien zadbać o dobre samopoczucie wszystkich Gości swojej Grupy NBC.
 4. Klubowicze NBC mogą reprezentować jedynie biznes zaakceptowany przez Radę Klubowiczów. Osoby reprezentujące biznes MLM nie mogą być Klubowiczami NBC, gdyż Klubowicze powinni reprezentować własne usługi lub produkty, a nie rekrutować do swojej struktury.

Postanowienie końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 r.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie www.nbcpolska.pl.